feax-juridische-informatie.jpg

ASSURMIFID /IDD

ASSURMIFID /IDD

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID/IDD-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. AANGEBODEN DIENSTEN

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan,  1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13 Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen. 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn. 

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.  

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken


2. TOEZICHT  VAN DE FSMA

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar en bankmakelaar onder het nummer 0826.464.447 in het register van de verzekeringstussenpersonen en het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.


3. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

- winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
- ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
- ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
- hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
- ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankmakelaar een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor ?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

- een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
- een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
- een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
- een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
- een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
- een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
- een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid. 

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@feax.be

4. VERGOEDING

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bank-, beleggings- of verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de kosten/premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen 8/12/2020. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.


5. KLACHTEN

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. 

Klachten m.b.t. verzekeringsbemiddeling kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Klachten m.b.t. bank- en beleggingsdiensten kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 - ombudsman@Ombudsfin.be - www.ombudsfin.be.