Ga naar inhoud

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.feax.be uitgebaat door Feax bvba. (hierna aangeduid met “wij” en “ons”). 

Het gebruik van deze website op eender welke wijze, dient voorafgegaan te worden van aandachtige lezing en aanvaarding van deze disclaimer.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord moet de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

 

 1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk of juridisch advies worden beschouwd. 

Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, noch voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt topt , tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). 

Niets in deze disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog. 

 

3. Externe hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

4. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons. 

 

 5. Wijzigingen

 Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/ of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 9/2/2015. 

 

 

Wist u dat? Nieuws Getuigenissen Vacatures FAQ